Các bài trong đề mục

Tài Liệu

theo thứ tự abc

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về baochinhviet@gmail.com.

TổngHội | KhuHội | DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý |

Tổng Hội CTNCTVN

Bức Tường Thương Tiếc


Radio

Radio Việt Nam Hải Ngoại

RFA - Á Châu Tự Do

VOA - Tiếng Nói Hoa Kỳ

BBC - Đài Anh Tiếng Việt

RFI -  Đài Pháp Tiếng Việt

Little Saigon Radio

Đài Phật Giáo Việt Nam

Đài Đáp Lời Sông Núi

 


Các bài đã đăng

Trong năm 2010

Trong năm 2011

Trong năm 2012

Trong năm 2013

Trong năm 2014

Trong năm 2015

 

Tháng 01 năm 2016

Tháng 02 năm 2016

Tháng 03 năm 2016

Tháng 04 năm 2016

Tháng 05 năm 2016

Tháng 06 năm 2016

Tháng 07 năm 2016

Tháng 08 năm 2016

Tháng 09 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

 

CÁC VỊ TƯỚNG XUẤT THÂN TỪ

TRƯỜNG SĨ QUAN TRỪ BỊ THỦ ĐỨC

Trần Thế Cung

Khóa 1 Nam-Định 219 Sĩ quan Tốt nghiệp gồm có:

   1- Trung-tướng Nguyễn Đức Thắng (Bộ Trưởng Xây Dựng Nông Thôn)

   2- Trung-tướng Lê Nguyên Khang (Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến)

   3- Trung-tướng Nguyễn Bảo Trị (Tổng Cục-trưởng Quân-Huấn)

  4- Thiếu-tướng Nguyễn Cao Kỳ, (Tư lệnh Không Quân, Chủ-tịch Ủy-ban Hành pháp Trung-Ương)

  5- Thiếu-tướng Nguyễn Duy Hinh (Tư Lệnh Sư-Đoàn 3 Bộ-binh)

  6- Chuẩn-tướng Vũ Đức Nhuận (Cục Trưởng Cục An Ninh Quân Đội)

  7- Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng (Tư lệnh Hải Quân Vùng IV sông ngòi kiêm Tư lệnh Hạm Đội 21)

  8- Chuẩn-tướng Nguyễn Hữu Tấn (Tư Lệnh Sư Đoàn 4 Không Quân)

  9- Chuẩn-tướng Phan Phụng Tiên (Tư Lệnh Sư Đoàn 5 Không Quân)

  10- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Điềm (Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh)

  11- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Lượng (Tư Lệnh Sư Đoàn 2 Không Quân)

  12- Chuẩn-tướng Đặng Đình Linh (Tham Mưu Phó Tiếp vận Bộ Tư Lệnh Không Quân)

  13- Chuẩn-tướng Nguyễn Chấn (biệt phái Bộ Canh Nông)

  14- Chuẩn-tướng Phạm Hữu Nhơn (Trưởng Phòng 7 Bộ Tổng Tham Mưu)

Trung-tướng Nguyễn Đức Thắng

                  

 Trung-tướng Nguyễn Bảo Trị        Thiếu-tướng Nguyễn Cao Kỳ

                      

   Trung-tướng Nguyễn Duy Hinh       Chuẩn-tướng Vũ Đức Nhuận

 

                  

    Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng       Chuẩn-tướng Nguyễn Hữu Tấn

 

                     

   Chuẩn-tướng Phan Phụng Tiên        Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Điềm   

 

                   

    Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Lượng       Chuẩn-tướng Đặng Đình Linh  

            

                     

          Chuẩn-tướng Nguyễn Chấn         Chuẩn-tướng Phạm Hữu Nhơn  

      

   Khóa 1 Thủ-Đức 278 Sĩ quan Tốt nghiệp gồm có:

     1- Trung tướng Trần Văn Minh (Tư Lệnh Không Quân)

     2- Trung-tướng Đồng Văn Khuyên (Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Vận)

     3- Thiếu tướng Nguyễn khắc Bình (Tổng Giám Đốc Cảnh-Sát Quốc Gia)

     4- Thiếu-tướng Nguyễn Ngọc Loan (Tổng Giám Đốc Cảnh Sát Quốc Gia)

     5- Thiếu-tướng Võ Xuân Lành (Tư Lệnh Phó Không Quân)

     6- Thiếu-tướng Phan Đình Soạn (Tư Lệnh Phó Quân Đoàn I Quân Khu I). Truy thăng

     7- Chuẩn-tướng Phạm Ngọc Sang (Tư Lệnh Sư Đoàn 6 Không Quân)

     8- Chuẩn-tướng Huỳnh Bá Tnh (Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Không Quân)

     9-Chuẩn-tướng Trương Bảy (Phụ tá Đặc Biệt Tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Đặc Trách Điều Hành)

     10- Chuẩn-tướng Huỳnh Công Thành (Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Bình Tuy. Truy thăng

                                 

            Tung-tướng Trần Văn Minh            Trung-tướng Đồng Văn Khuyên

 

                                  

         Thiếu-tướng Nguyễn khắc Bình          Thiếu-tướng Nguyễn Ngọc Loan    

 

                 

      Thiếu-tướng Võ Xuân Lành       Thiếu-tướng Phan Đình Soạn

  

                              

 Chuẩn-tướng Phạm Ngọc Sang          Chuẩn-tướng Huỳnh Bá Tnh 

 

                          

              Chuẩn-tướng Trương Bảy         Chuẩn-tướng Huỳnh Công Thành

    

           

     Khóa 2 Thủ-Đức gồm có:

     1- Chuẩn-tướng Bùi Quý Cảo (Tổng Giám Đốc Tài-Chánh và Thanh Tra Quân Phí)

     2- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Thiện (Tư Lệnh Biệt Khu Quảng Đà)

     3- Chuẩn-tướng Ngô Hán Đồng (Chỉ Huy Trưởng Pháo Binh QĐ I). Truy thăng

     4- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Khương (Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Phong Dinh). Truy thăng

 

                        

             Chuẩn-tướng Bùi Quý Cảo          Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Thiện

                                  

               Chuẫ̉n-tướng Ngô Hán Đồng            Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Khương

 

    Khóa 3 Thủ-Đức

     1- Thiếu-tướng Nguyễn Khoa Nam (Tư Lệnh Quân-đoàn IV, tuẫn-tiết ngày miền Nam lọt vào tay cộng sản Bắc Việt)

     2- Chuẩn-tướng Huỳnh Văn Lạc (Tư Lệnh Sư Đoàn 9 Bộ Binh)

     3- Chuẩn-tướng Nguyễn Văn Giàu (Phụ Tá Đặc Biệt Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia Đặc Trách An Ninh)631

     4- Chuẩn-tướng Chung Tấn Phát (Chánh Văn Phòng Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu)632

                                       

Thiếu-tướng Nguyễn Khoa Nam             Chuẩn-tướng Huỳnh Văn Lạc  

 

 

   Khóa 3 Phụ Thủ-Đức (tức Khóa 9B tại Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt)

     1- Chuẩn-tướng Nguyễn Bá Liên. Tư Lệnh Biệt Khu 24 Kontum. Truy thăng 0633

Chuẩn-tướng Nguyễn Bá Liên

 

 

   Khóa 4 Thủ-Đức (gồm Cương Quyết & Cương Quyết 2) : 1,148 sĩ quan tốt nghiệp Cương Quyết học tại Thủ-Đức

     1- Trung-tướng Ngô Quang Trưởng (Tư Lệnh Quân-đoàn I)

     2- Thiếu-tướng Bùi Thế Lân (Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến)

     3- Chuẩn-tướng Lê Quang Lưỡng (Tư Lệnh Nhảy Dù)

     4- Chuẩn-tướng Phạm Duy Tất - Tư Lệnh cuộc hành quân triệt thoái Quân Đoàn II khỏi cao nguyên

     5- Chuẩn tướng Đỗ Văn An. Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn 10, Sư Đoàn 7 Bộ Binh. Truy thăng

     6- Chuẩn-tướng Nguyễn Trọng Bảo. Tham Mưu Trưởng kiêm Phụ Tá Hành Quân Sư Đoàn Dù. Truy thăng

     7- Chuẩn-tướng Hồ Trung Hậu (Chánh Thanh Tra Quân Đoàn III Quân Khu III)

     Cương Quyết 2 (từc Khóa 10B tại Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt)

     8- Chuẩn-tướng Trần Quốc Lịch (Chánh Thanh Tra Quân Đoàn IV Quân Khu IV)

     

                         

 Trung-tướng Ngô Quang Trưởng        Thiếu-tướng Bùi Thế Lân  

 

                                       

  Chuẩn-tướng Lê Quang Lưỡng                        Chuẩn-tướng Phạm Duy Tất

 

                                   

              Chuẩn tướng Đỗ Văn An                  Chuẩn-tướng Nguyễn Trọng Bảo

 

                        

Chuẩn-tướng Hồ Trung Hậu              Chuẩn-tướng Trần Quốc Lịch

 

 

Khóa 5 Thủ-Đức : 1,396 sĩ quan tốt nghiệp

     1- Chuẩn-tướng Lê Văn Hưng (Tư Lệnh Phó Quân-đoàn IV, tuẫn-tiết ngày miền Nam bị cưỡng chiếm bởi Cộng Sản Bắc Việt)

 

Khóa 16 Thủ-Đức

     1- Chuẩn-tướng Cảnh Sát Trang Sĩ Tấn (Chỉ Huy Trưởng Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Đô-Thành Sài Gòn)

                        

      Chuẩn-tướng Lê Văn Hưng          Chuẩn-tướng Cảnh Sát Trang Sĩ Tấn

Xem tiếp phần 6: Thành quả của Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức >>

                             

Media

Bài giảng lễ các Thánh trước mộ cụ G.B Ngô Đình Diệm 01.11.2013

GS Trần Phương phát biểu tại Hà nội

CNXH được đưa ra chỉ để bịp thiên hạ

CNXH đã thất bại! Chủ nghĩa cộng sản là ảo tưởng!

Chúng ta tự lừa dối chúng ta và chúng ta lừa dối người khác

 

SBTN SPECIAL:

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P1)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P2)

Phim Tài Liệu TỘI ÁC CỘNG SẢN (P3)

Đón Đinh Nhật UY ra khỏi chuồng cọp

Phát thanh Khối 8406 -18.10.2013

http://www.whitehouse.gov/share/the-shutdown-is-over

Hình Nhớ Người Thương Binh & Tri Ân Chiến Sĩ VNCH

Trung úy phi công Nguyễn Văn Lộc _ binh chủng Không Quân

Lịch sử chính xác sự thật vHồ Chí Minh

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P1)

Bí mật về cái chết và xác ướp Hồ Chí Minh (P2)

 

 

Hồi Ký

Nguyễn Mạnh Tường: Kẻ bị mất Thông Công ||

Nguyễn Huy Hùng: Hồi Ức Tù Cải Tạo

Đỗ Văn Phúc - Cuối Tầng Địa Ngục

Nguyễn Huy Hùng: Những dòng ký ức Tù

Duyên Anh: Trại Tập Trung ||  Đồi Fanta

Aleksandr I. Solzhenitsyn: Quần đảo ngục tù

Đặng Chí Bình: Thép Đen

LM Nguyễn Hữu Lễ: Tôi Phải Sống

 

Web VN

Sài Gòn Báo

Biệt Động Quân VNCH

Cựu SVSQ T. Đức Úc Châu

Cựu SVSQ T. Đức Nam CA

Đại Tá Nguyễn Huy Hùng

Hội Ái Hửu SVSQ TB Thủ Đức

Hội văn hóa người Việt Tự Do

Khoa học và đời sống

Nam Định Đồng Dế

Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Dức

Thủy Quân Lục Chiến VN

Tập Thể Chiến Sĩ VNCH

Thiết Giáp Binh QLVNCH

Truyền Tin QLVNCH

Trường Vỏ Bị Quốc Gia VN

 

Bauxite Việt Nam

Con Đường Việt Nam.

Dân Chủ ca

Dân Làm Báo

Đỗ Văn Phúc

KhoaHoc.net

Lực lượng Cứu Nguy Tổ Quốc

Ly Hương

Sài Gòn báo

Saigon Times

Thư viện Việt Nam

Tự Do Ngôn Luận

Việt Nam Exodus

Việt Nam - Sài Gòn

Việt Vùng Vịnh

 

Không Quên Bạn Tù

Không Quên Đồng Bào Đau Khổ

     

DiễnĐàn | QuanĐiểm | ThờiSự | CộngĐồng | ViệtNam | ThơVăn | KhôngQuênBạnTù | HoaThờiLoạn | TàiLiệu | Media | HồiKý | TổngHội | KhuHội

Chính Việt xin đón nhận mọi ý kiến xây dựng và bài vở, xin email về   baochinhviet@gmail.com

Copyright © 2001 by Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam

All rights reserved.  Revised: 16 Oct 2017 10:15 PM